תקנון הגרלה ישיבה ברונוא

Règlement de la Tombola de la Yéchiva Tomh’é Temimim Brunoy

 

1. Durée de l’opération : La Tombola se déroulera du mercredi 10 Mar-H’echvan 5778 (30/10/17) au lundi 10 Kislev 5778 (28/11/17) à 12h00, heure française.
À noter : la Yéchiva TT Brunoy se réserve le droit de prolonger, écourter, modifier ou annuler la durée de l’opération à sa discrétion.

 

2. Participation à la Tombola : Pour participer, il faut faire un don à la Yéchiva de 50 €, ou toute autre somme équivalente dans une autre monnaie. Il est possible d’acquérir plusieurs tickets (100€-3 tickets, 250€-10 tickets, 770€-40 tickets). Le règlement de la somme doit être effectif avant le Mardi 10 Kislev 5778 (28/11/17), 12h00, heure française. Un paiement tardif ne garantit pas la participation à la Tombola

.

3. Date du tirage au sort : Mardi 10 Kislev 5778 (28/11/17).

 

4. Liste des lots : Le gagnant recevra des billets d’avion de son lieu d’habitation jusqu’à New York- U.S.A. pour sa famille (père, mère et enfants).

 

5. Valeur du lot gagnant : Le prix correspondra au nombre de personnes dans la famille à l’exclusion des enfants de moins de deux ans qui ne payent pas les billets d’avion et des membres de la famille qui habitent ou étudient à New York en 5778.

 

6. Participation financière à l’hébergement : En plus des billets d’avion, la famille recevra une participation financière pour l’hébergement et la restauration en fonction du nombre de membres dans la famille. 2/3 personnes :1000$ ; 4 personnes :1200$ ; 5 personnes :1500$.
À noter : la Yéchiva TT Brunoy ne se charge pas de trouver l’hébergement et la nourriture pour la famille gagnante.

 

7. Échange : Le gagnant devra utiliser ses billets pour voyager à New York- U.S.A., en tant que touriste. Il ne sera pas possible d’échanger ses billets contre d’autres, moins nombreux mais plus chers (ni vers d’autres destinations, ni contre des places plus chères, ni pour des places supplémentaires pour les mêmes voyageurs à d’autres moments).

 

8. Échange : Si le gagnant ou une partie de sa famille ne peut pas voyager pour une raison quelconque (à l’exclusion des cas évoqués dans l’article 5), il sera possible de donner les billets d’avion à d’autres personnes, de la famille ou pas.

 

9. Délais d’envoi des billets : Afin de pouvoir éditer les billets, le gagnant devra prévenir au minimum 3 semaines à l’avance la Yéchiva de la date choisie pour son départ.

 

10. Modalités du tirage au sort : Quelques jours avant le tirage au sort, la Yéchiva fera connaitre aux participants le lieu et l’heure exacte de la Tombola par SMS ou par mail et sur les sites internet H’abad.

 

 11. Publication des résultats : Après le tirage au sort, le nom du gagnant sera communiqué aux participants par SMS ou par mail et sur les sites internet H’abad.

12. 
Délais d’utilisation des lots : Les lots pourront être utilisés du mercredi 12 Kislev 5778 (30/11/17) au Roch H’odech Menah’em-Av 5778 (13/07/2017). L’agence de voyage mandatée par la Yéchiva est la seule habilitée à délivrer les billets d’avion. La Yéchiva procèdera elle-même aux divers paiements.

 

13. Participants : La participation à la Tombola est internationale et ouverte à tous.

 

14. Annulation : La Yéchiva TT Brunoy se réserve le droit d’annuler la participation de concurrents si elle l’estime nécessaire. Aucun recours ne pourra être exercé à l’encontre de la Yéchiva.

 

*Lot Bonus : Ceux qui participeront avant le 20 H’echvan 5778 (09/11/2017) à la Tombola auront une chance supplémentaire de gagner un billet d’avion pour New York, d’une valeur maximale de 650€. Ce lot bonus n’inclut pas les frais d’hébergement.

 

תקנון: הגרלת ישיבת תומכי תמימים ברונוא

  

1.      תקופת המבצע: המבצע ייערך החל מיום שני י' חשון ה'תשע"ח (30.10.17), ועד יום שלישי י' כסלו ה'תשע"ח (28.11.17) בשעה 12:00 שעון צרפת. מובהר, כי ‘ישיבה תו”ת ברינואה’ רשאית להאריך, לקצר, לשנות או לבטל את תקופת המבצע לפי שיקול דעתה.

2.      השתתפות בהגרלה: על מנת להשתתף בהגרלה, יש לתרום עבר הישיבה סך של 50 יורו, או כל סכום השווה לסכום זה במטבע אחר (ניתן לרכוש כרטיסי הגרלה מרובים תמורת תרומה גדולה יותר (100 יורו - 3 כרטיסי הגרלה, 250 – 10 כרטיסי הגרלה, 770 – 40 כרטיסי הגרלה). את התשלום יש להעביר עד יום שלישי י' כסלו ה'תשע"ח (28.11.17) בשעה 12:00 שעון צרפת. תשלום לאחר תאריך זה, אינו מבטיח השתתפות בהגרלה.

3.      תאריך ההגרלה: יום שלישי י' כסלו ה'תשע"ח (28.11.17)

4.      הפרס: הזוכה בהגרלה יקבל: כרטיסי טיסה למשפחתו (אבא ואמא וילדיהם) ממקום מגוריו לניו יורק, ארצות הברית.

5.      שווי הפרס: הפרס ינתן לפי מספר הנפשות שבמשפחה (לא כולל תינוקות שאין עלות כספית להטיסם, או בני משפחה הלומדים/מתגוררים בניו יורק במשך שנת תשע"ח).

ההשתתפות בכרטיס טיסה ליחיד לא יעלה על 650 יורו לכרטיס (לתושבי צרפת, לרחבי העולם – לפי החלטת ושיקול הנהלת 'ישיבה תו"ת ברינואה'). מספר כרטיסי הטיסה הניתנים למשפחה הנו עד 6 כרטיסי טיסה. סכום הפרס המינימלי עבור כרטיסי הטיסה 2000$, סכום הפרס המקסימלי לא יעלה על 3900 יורו.

6.      מימון אש"ל מלא:  בנוסף למימון כרטיסי הטיסה תקבל המשפחה הזוכה סכום כספי עבור למימון הוצאות האש"ל.

הסכום הכספי של מימון האש"ל משתנה לפי מספר הנפשות:

(2-3 נפשות – 1000$, 4 נפשות – 1200$, 5 נפשות – 1500$, 6 נפשות – 1800$)

יובהר בזה כי ‘ישיבה תו”ת ברינואה’ אינה אחראית לדאוג לסידורי האש"ל אלא למימונם הכספי בלבד, לפי המפורט לעיל.

6.      חלופות לפרס: סכום הפרס מיועד לשימוש בכרטיסי טיסה לניו יורק (ארצות הברית), לנוסעים במחלקת תיירים, ולא ניתן להמירו במספר מופחת של כרטיסי טיסה בעלי ערך יקר יותר (כגון: טיסות ליעדים שונים, מחלקות יקרות, טיסות נוספות בזמנים שונים לאותם נוסעים)

7.    חלופות לזוכים: במידה וחלק מבני המשפחה לא יכולים לטוס מכל סיבה שהיא (להוציא האמור בסעיף 5), ניתן להעניק את כרטיסי הטיסה הנותרים לבני משפחה אחרים או לאחרים לפי ראות עיניהם.

8.  הודעה מוקדמת: על מנת שנוכל לספק  את הפרס, על הזוכה להודיע 3 שבועות מראש להנהלת ישיבה​ על נסיעתו.

9.  ביצוע ההגרלה: בימים שלפני ההגרלה יפורסם אודות שעת ההגרלה ומקום ההגרלה באמצעות מסרונים למשתתפים בהגרלה ובאתרי חב"ד.

10. פרסום הזכיה: לאחר ההגרלה נפרסם את שם הזוכה באתרי חב"ד ובאמצעות מסרונים למשתתפים בהגרלה.

11. מימוש הזכיה: הזכיה תינתן למימוש החל מי"ב כסלו ועד ראש חודש מנחם אב ה'תשע"ח. רכישת הכרטיסים תתבצע אך ורק דרך סוכן הנסיעות שאליו תפנה הנהלת הישבה, והסדרת התשלומים תתבצע ע"י ‘ישיבה תו”ת ברינואה’

12. משתתפים בהגרלה: ההגרלה היא עולמית ומשתתפים בה אנ"ש והשלוחים מרחבי העולם.

13. פסילת משתתפים: ישיבה תו"ת ברינואה שומר לעצמו את הזכות לפסול משתתפים מלהשתתף בהגרלה, מכל סיבה שהיא. משתתף שנפסל מלהשתתף בהגרלה, לא תהא לו כל תביעה נגד ישיבה תו"ת ברינואה.

 

*פרס בונוס: המשתתפים בהגרלה עד לתאריך כ' מרחשון ה'תשע"ח יכנסו להגרלה נוספת על כרטיס טיסה (אחד) לנסיעה לחצרות קדשנו. סכום הזכיה לכרטיס עד 650 יורו . הזכיה אינה כוללת סידור אש"ל